top of page

AUTOBEDRIJF DE HEUS

Specialist in reparatie

 • Instagram - White Circle
SERVICES

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Autobedrijf de Heus (hierna te noemen Autobedrijf de Heus )
Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 83066179. Statutair gevestigd te (4051 CG) Ochten, aan het adres Bonegraafseweg 21 A.

Artikel 1 - algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Autobedrijf de Heus en opdrachtgever.

 2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan, een ieder die met Autobedrijf de Heus een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Autobedrijf de Heus een levering, dienst of andere prestatie verricht.

 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken kunnen uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden.

 4. Deze voorwaarden sluiten eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever volledig uit.

Artikel 2 - aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Autobedrijf de Heus zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

 2. Bij het uitbrengen van offertes wordt uitgegaan van de juistheid van de gegevens die opdrachtgever verstrekt en van de omstandigheid dat opdrachtgever tijdig en de juiste en volledige bescheiden en inlichtingen verstrekt die voor de bestelling of opdracht van belang zijn.

 3. Een overeenkomst komt slechts tot stand en bindt Autobedrijf de Heus slechts, indien en voor zover een bestelling of een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk door Autobedrijf de Heus aan de opdrachtgever is bevestigd of door Autobedrijf de Heus feitelijk uitvoering wordt gegeven aan een bestelling of een opdracht.

 4. Autobedrijf de Heus heeft het recht om bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren na vooruitbetaling.

Artikel 3 - levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle leveringen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 2. De opgegeven leveringstermijn is geen fatale termijn, maar geldt slechts bij benadering en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Door het enkel overschrijden van de leveringstermijn komt Autobedrijf van Leersum niet in verzuim te verkeren, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

 

 

Artikel 4 - prijzen

 1. Tenzij anders is bepaald zijn alle prijzen in euro’s, inclusief BTW en BPM en exclusief kosten voor verzending of transport en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.

 2. Autobedrijf de Heus is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen van de overheid aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5 - betaling

 1. Betaling dient te gescheiden direct na ontvangst van de factuur.

 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling vereist is in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen direct en volledig opeisbaar.

 3. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan 1,5% per maand.

 4. Indien Autobedrijf de Heus door het verzuim van de opdrachtgever genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 500,00.

 5. De opdrachtgever is niet gerechtigd om schuldvergelijking, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die Autobedrijf de Heus krachtens de tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomst in rekening brengt.

Artikel 6 - verlengd eigendomsvoorbehoud & recht van reclame

 1. Autobedrijf de Heus blijft eigenaar van de aan opdrachtgever geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs voor deze zaak en de daarbij ten behoeve van de opdrachtgever verrichte en te verrichten werkzaamheden volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over de verschuldigde rente en kosten.

 2. Autobedrijf de Heus blijft eigenaar van de in het vorige lid genoemde zaken totdat opdrachtgever aan ALLE huidige en toekomstige verplichtingen uit hoofde van deze en andere overeenkomsten met Autobedrijf de Heus heeft voldaan.

 3. De opdrachtgever verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten, zoals verpanding of anderszins deze zaken te bezwaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover de opdrachtgever op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens Autobedrijf de Heus heeft voldaan.

OUR WORK
ABOUT US
Vintage Car

ADRESGEGEVENS

Autobedrijf de Heus

Bonegraafseweg 21a 
Ochten

 

info@autobedrijfdeheus.nl


Tel: 0344-227377

Volg ons op Instagram

 • Instagram

Openingstijden

Ma - Vrij: 08:00 - 18:00

Zaterdag: 08:30 - 12:00

Bedankt voor je bericht!

CONTACT
bottom of page